Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

znikajac
5217 d3cf 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viaoutline outline

June 20 2017

znikajac
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viacieszesie cieszesie
znikajac
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawrazliwa wrazliwa
znikajac

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viasatyra satyra

June 21 2017

znikajac
5217 d3cf 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viaoutline outline

June 20 2017

znikajac
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viacieszesie cieszesie
znikajac
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawrazliwa wrazliwa

June 21 2017

znikajac
5217 d3cf 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viaoutline outline

June 20 2017

znikajac
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viacieszesie cieszesie

June 21 2017

znikajac
5217 d3cf 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl